REKRUTACJA - INFORMACJE

HARMONOGRAM

WNIOSEK O PRZYJĘCIE

ZARZĄDZENIE

REKRUTACJA - INFORMACJE

Rekrutacja do klasy pierwszej

Katolickiej Szkoły Podstawowej w Płocku

na rok szkolny 2024/2025

 

 

Szanowni Państwo,

 

Dnia 22 maja 2024 zostanie wywieszona lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025.

Rodzice zakwalifikowanych kandydatów składają w sekretariacie „Karty potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do klasy I" w terminie do 27 maja 2024 r. do godz. 15.00

 

(wzór karty w załączniku)   

 


Szanowni Rodzice!!!


Serdecznie zapraszamy Państwa Dzieci do koedukacyjnej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Płocku.
Jest to szkoła publiczna otwarta dla wszystkich uczniów, którzy pragną w duchu katolickim kształtować swoją osobowość, rozwijać pasje i zainteresowania.
Naszym atutem są 20 osobowe klasy. Zapewnia to szereg korzyści, wśród których należy zauważyć:

 

  • przyjazną, rodzinną atmosferę,
  • możliwość indywidualizacji drogi dotarcia do każdego ucznia,
  • wysoki poziom nauczania.

 

Na dzieci czekają sale lekcyjne wyposażone w różnorodne i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Szkoła zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, pomoc psychologa i pedagoga szkolnego. Od pierwszej klasy wszyscy uczniowie uczą się dwóch języków obcych (j. angielski, j. włoski).

W klasach 1 – 3 stosujemy bieżącą i semestralną ocenę opisową. Oferujemy otwartą na potrzeby uczniów świetlicę (w godz. 7.00-8.00 oraz po lekcjach do godz. 16.30), która stwarza dzieciom okazję do odpoczynku, także na powietrzu, odrobienia pracy domowej, rozwijania pasji, zacieśniania relacji koleżeńskich. Proponujemy dzieciom zajęcia dodatkowe: koło teatralne, koło gitarowe, szachy.


Uczniowie, za dodatkową opłatą, mogą:

  • korzystać ze stołówki szkolnej (możliwość zjedzenia smacznego obiadu),
  • uczestniczyć w wycieczkach, wyjściach do kina i teatru,

 

W szkole obowiązuje jednolity strój szkolny (mundurek).
Wyrazem naszej troski o wychowanie młodego człowieka w oparciu o wartości chrześcijańskie jest stwarzanie sytuacji wychowawczych sprzyjających możliwości stawania się lepszym i mądrzejszym człowiekiem, zgodnie z nauką św. Jana Pawła II, który głosił, iż „każdy proces chrześcijańskiego wychowania jest zarazem wychowaniem do pełni człowieczeństwa”.


Dokumenty rekrutacyjne do szkoły podstawowej można składać zgodnie z harmonogramem rekrutacji od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00 w sekretariacie szkoły.

 

Kryteria i zasady rekrutacji


1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 przyjmowane są:

 

  • dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2018) – na pisemny wniosek rodziców do klasy pierwszej może być przyjęte także dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole korzystało z wychowania przedszkolnego lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie możliwości rozpoczęcia nauki w szkole.

 

2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych określa, w porozumieniu z dyrektorem organ prowadzący Szkołę.

 

3. Szkoła jest szkołą bezobwodową.

 

4. W postępowaniu rekrutacyjnym brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

HARMONOGRAM

WNIOSEK O PRZYJĘCIE

ZARZĄDZENIE