PROFILAKTYKA

ZAŁACZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

PROFILAKTYKA

Profilaktyczną opiekę zdrowotną w szkole zapewnia Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. w ramach działającego na terenie szkoły gabinetu pielęgniarki.


Rodzic może złożyć sprzeciw na objęcie ucznia profilaktyczną opieką zdrowotną (załącznik nr 1 i 2).


Opieka stomatologiczna nad uczniami jest realizowana w podmiotach określonych w załączniku nr 3.


Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia, może zgłaszać się do gabinetów stomatologicznych pod opieką osoby dorosłej (rodzica lub opiekuna) w wyznaczonym przez pracownika gabinetu dniu i o wyznaczonej godzinie. Opieka stomatologiczna może być sprawowana przy braku sprzeciwu rodziców/opiekunów lub na podstawie wyrażonej pisemnie zgody, zgodnie z art. 7 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 poz. 1078).

ZAŁACZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3