LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Zdobądź wiedzę niezbędną na studia, jakie tylko sobie wymarzysz!

SZKOŁA PODSTAWOWA

Dzieci zdobywają wiedzę, ale i PASJĘ do jej wykorzystania.

DOBRY START

Twoje marzenia są w zasięgu ręki!

NOWOCZESNY KAMPUS

Doskonałe warunki dla rozwoju i kreatywnego myślenia!

Arrow
Arrow
Slider
SZKOŁA PODSTAWOWA
z oddziałami gimnazjalnymi
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. św. Stanisława Kostki
BURSA I INTERNAT
 

STREFA UCZNIA

Wszystkie informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2017 / 2018 znajdziecie w STREFIE UCZNIA


Regulamin opłat – dla klasy I

Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanislawa Kostka w Płocku

 1. Czesne za rok szkolny 2017/2018 wynosi 3000 zł – płatne w 10 ratach po 300 zł od września do czerwca.
 2. Czesne za internat/bursę w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 2900 zł – płatne w 10 ratach po 290 zł od września do czerwca.
 3. Czesne obowiązuje uczniów od klasy pierwszej do trzeciej – od 1 września do 30 czerwca roku szkolnego;
 4. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia mają obowiązek wnieść opłatę za szkołę/internat/bursę za miesiąc bieżący w wysokości ustalonego czesnego do dnia 10 każdego miesiąca, a w przypadku, gdy jest to dzień wolny w następnym dniu roboczym.
 5. W przypadku przerwania nauki/zamieszkania w internacie/bursie z przyczyn leżących po stronie ucznia czesne wpłacone nie podlegają zwrotowi.
 6. Uczeń odchodzący ze szkoły/internatu/bursy jest zobowiązany do wpłaty czesnego za bieżący miesiąc nauki/ zamieszkania w internacie/bursie
 7. Miesięczna opłata wnoszona za ucznia szkoły/internatu/bursy jest wartością zryczałtowaną wynikającą z uśrednienia całorocznych kosztów jej funkcjonowania.
 8. W szkole obowiązuje opłata rekrutacyjna – jest to jednorazowa opłata wnoszona przy składaniu podania o przyjęcie ucznia do szkoły – w wysokości 100 zł. Wpisowe nie jest wliczane w poczet przyszłego czesnego
 9. W przypadku nie wniesienia opłat za dwa kolejne miesiące i pomimo trzykrotnego upomnienia uczeń zostaje skreślony z listy uczniów szkoły/wychowanków internatu/bursy.
 10. W szczególnych przypadkach losowych rodzice (opiekunowie prawni) ucznia mają prawo zwrócić się do Dyrektora szkoły z podaniem o przełożenie płatności na inny termin. Podanie należy składać z 3-dniowym wyprzedzeniem.
 11. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia mają prawo wystąpić z wnioskiem do Dyrektora szkoły o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za szkołę/internat/bursę, o ile jest to usprawiedliwione okolicznościami związanymi z sytuacją materialną ucznia, jego wzorową postawą i wynikami szkolnymi.
 12. W przypadku, gdy do Szkół Katolickich w Płocku uczęszcza rodzeństwo – dwoje i więcej dzieci, Rodzice (opiekunowie prawni) mogą wystąpić z wnioskiem do Dyrektora o częściowe zwolnienie z opłat za szkołę/internat/bursę.
 13. Regulamin ustala i zatwierdza Dyrektor szkoły.
 14. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości rodziców (opiekunów prawnych) i uczniów na „Tablicy ogłoszeń” i na stronie internetowej szkoły.

Płock, dnia 14 marca 2017 r.

PATRONI SZKÓŁ KATOLICKICH