REKRUTACJA - INFORMACJE

HARMONOGRAM

WNIOSEK O PRZYJĘCIE

ZARZĄDZENIE

REKRUTACJA 2022 PŁOCK

REKRUTACJA - INFORMACJE

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że 12 maja 2023 r. w budynku szkoły na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszona lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej.


Ostateczne przyjęcie dziecka do szkoły nastąpi dopiero po pisemnym potwierdzeniu woli przez rodziców (konieczne są podpisy obojga rodziców/opiekunów).


Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie szkoły do 19 maja 2023 r. do godz. 15.00.

 

Link do oświadczenia 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja do klasy pierwszej

Katolickiej Szkoły Podstawowej w Płocku

na rok szkolny 2023/2024

 

Szanowni Rodzice!!!

Serdecznie zapraszamy Państwa Dzieci do koedukacyjnej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Płocku.

Jest to szkoła publiczna otwarta dla wszystkich uczniów, którzy pragną w duchu katolickim kształtować swoją osobowość, rozwijać pasje i zainteresowania.

 

Naszym atutem są 20 osobowe klasy. Zapewnia to szereg korzyści, wśród których należy zauważyć:

 

  • przyjazną, rodzinną atmosferę,
  • możliwość indywidualizacji drogi dotarcia do każdego ucznia,
  • wysoki poziom nauczania.

 

Na dzieci czekają sale lekcyjne wyposażone w różnorodne i nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Szkoła zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, pomoc psychologa i pedagoga szkolnego.

Od pierwszej klasy wszyscy uczniowie uczą się dwóch języków obcych (j. angielski, j. włoski).

W klasach 1 – 3 stosujemy bieżącą i semestralną ocenę opisową.

Oferujemy otwartą na potrzeby uczniów świetlicę (w godz. 7.00-8.00 oraz po lekcjach do godz. 16.30), która stwarza dzieciom okazję do odpoczynku, także na powietrzu, odrobienia pracy domowej, rozwijania pasji, zacieśniania relacji koleżeńskich. Proponujemy dzieciom zajęcia dodatkowe: koło teatralne, koło gitarowe, szachy.

 

Uczniowie, za dodatkową opłatą, mogą:

 

  • korzystać ze stołówki szkolnej (możliwość zjedzenia smacznego obiadu),
  • uczestniczyć w wycieczkach, wyjściach do kina i teatru,

 

W szkole obowiązuje jednolity strój szkolny (mundurek).

Wyrazem naszej troski o wychowanie młodego człowieka w oparciu o wartości chrześcijańskie jest stwarzanie sytuacji wychowawczych sprzyjających możliwości stawania się lepszym i mądrzejszym człowiekiem, zgodnie z nauką św. Jana Pawła II, który głosił, iż „każdy proces chrześcijańskiego wychowania jest zarazem wychowaniem do pełni człowieczeństwa”.

 

Dokumenty rekrutacyjne do szkoły podstawowej można składać zgodnie z harmonogramem rekrutacji od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00 w sekretariacie szkoły.

 

Kryteria i zasady rekrutacji

 

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane są:

 

  • dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2017) – na pisemny wniosek rodziców do klasy pierwszej może być przyjęte także dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole korzystało z wychowania przedszkolnego lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie możliwości rozpoczęcia nauki w szkole.

 

2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych określa, w porozumieniu z dyrektorem organ prowadzący Szkołę.

 

3. Szkoła jest szkołą bezobwodową.

 

4. W postępowaniu rekrutacyjnym brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

HARMONOGRAM

WNIOSEK O PRZYJĘCIE

ZARZĄDZENIE

REKRUTACJA 2022 PŁOCK