LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Zdobądź wiedzę niezbędną na studia, jakie tylko sobie wymarzysz!

SZKOŁA PODSTAWOWA

Dzieci zdobywają wiedzę, ale i PASJĘ do jej wykorzystania.

DOBRY START

Twoje marzenia są w zasięgu ręki!

NOWOCZESNY KAMPUS

Doskonałe warunki dla rozwoju i kreatywnego myślenia!

Arrow
Arrow
Slider
SZKOŁA PODSTAWOWA
z oddziałami gimnazjalnymi
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. św. Stanisława Kostki
BURSA I INTERNAT
 

STREFA UCZNIA

Wszystkie informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2017 / 2018 znajdziecie w STREFIE UCZNIA


Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Katolickiego Liceum Ogólnokształcacego im. św. Stanisława Kostki w Płocku

 1.  W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy naukę w jednej z dwóch klas:
 • klasa językowo-humanistyczna
 • przedmioty w zakresie rozszerzonym: j. angielski, język włoski (dla początkujących i kontynuujących naukę), zwiększona liczba godzin języka polskiego
 • przedmioty uzupełniające: przyroda oraz do wyboru język niemiecki (dla kontynuujących) lub język hiszpański (dla początkujących)

 

 • klasa nauk ścisłych
 • przedmioty w zakresie rozszerzonym (do wyboru jedna z opcji rozszerzeń): matematyka i fizyka lub biologia i chemia

Język angielski – obowiązkowo dla wszystkich

Drugi język do wyboru: niemiecki (dla kontynuujących) lub włoski (dla początkujących)

 • przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo oraz język angielski techniczny – dla rozszerzenia matematyka i fizyka, język łaciński – dla rozszerzenia biologia i chemia

 

Rekrutacja do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego jest prowadzona dwutorowo. Kandydat do szkoły wybiera jedną z niżej wymienionych form rekrutacji:

 • w zwykłej formie papierowej wraz załącznikami i terminami określonymi w punkcie 2 i 3 lub
 • poprzez system elektronicznego naboru według harmonogramu i zasad opisanych na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka www.plock.eu /Edukacja/Nabór do szkół ponadgimnazjalnych (wówczas załączniki do podania wymienione w punkcie 3 należy dostarczyć po ogłoszeniu list zakwalifikowanych do przyjęcia)

2. W terminie od 4 kwietnia do 14 czerwca 2018 r. kandydaci składają w sekretariacie szkoły podanie (wzór podania do pobrania ze strony internetowej szkoły).

3. Do podania kandydaci dołączają:

 • świadectwo chrztu i bierzmowania
 • opinię księdza proboszcza lub katechety
 • odpis aktu urodzenia
 • 3 fotografie podpisane na odwrocie
 • wpisowe – 100 zł wpłacone wraz ze złożeniem podania (bezpośrednio w sekretariacie). Wpisowe zostanie zwrócone tym, którzy nie zostaną zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły. Dla tych zaś, którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły, a nie dostarczą w odpowiednim czasie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i tym samym sami zrezygnują z przyjęcia do naszej szkoły wpisowe nie podlega zwrotowi.
 • zaświadczenie (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)  z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu gimnazjalnego (dostarczone w dniach od 22 czerwca 2018 r., od godz. 8.00 do 27 czerwca 2018 r., do godz. 15.00)
 • świadectwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) ukończenia gimnazjum (dostarczone w dniach od 22 czerwca 2018 r., od godz. 8.00 do 27 czerwca 2018 r., do godz. 15.00)

4. W przypadku braku odpowiedniej liczby kandydatów do określonego rozszerzenia Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna zastrzega sobie zmianę rozszerzenia  lub rezygnację z tego rozszerzenia, do którego nie było odpowiedniej liczby chętnych.

5 Rekrutacji dokonuje Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Liceum.

6.Decyzje Komisji zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.

7.Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji.

8. O decyzji przyjęcia kandydatów do Liceum zawiadamia się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy uczniów klasy pierwszej.

9. Protokół z postępowania kwalifikacyjnego z pełnym wykazem kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych oraz informacje o uzyskanej  przez nich ilości punktów przechowywane są w szkole przez trzy lata.

10. Podstawę do przyjęcia kandydata do Liceum stanowi:

a)liczba punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym

b)liczba punktów za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch przedmiotów, z których kandydat uzyskał najwyższe oceny z listy:

 • do klasy nauk humanistycznych – język angielski, język niemiecki, język włoski, historia, wos
 • do klasy nauk ścisłych – fizyka, biologia, chemia, geografia, język angielski

c) liczba punktów za:

 • szczególne osiągnięcia w zawodach i konkursach wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum
 • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

11. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym wynosi 200.

12. Liczbę punktów możliwych do uzyskania ustala się w następujący sposób:

A) za wynik egzaminu gimnazjalnego – wynik procentowy egzaminu gimnazjalnego jest przeliczany na punkty przy pomocy współczynnika 0,2 (max. 100 punktów)

B) za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum (max.72 punkty):

za ocenę bardzo dobrą – 17 punktów

za ocenę dostateczną – 8 punktów

za ocenę dopuszczającą – 2 punktów

za ocenę dobrą – 14 punktów

za ocenę celującą – 18 punktów

C) za udział w konkursach odnotowanych w świadectwie ukończenia gimnazjum (max. 18 punktów) według poniższych zasad:

·        uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

·        uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania

szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

·        uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

·        uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

·        uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

D) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów

E) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty

13. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz, laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są niezależnie od kryteriów punktowych z przedmiotów.

14. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym o przyjęciu decyduje ocena zachowania.

15. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 05 lipca 2018 r. do godz. 16.00 (na tablicy ogłoszeń szkoły).

16. W dniach od 06 lipca 2018 r. od godz. 8.00 do 12 lipca 2018 r., do godz. 12.00 kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Liceum składają oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum (jeśli nie złożyli go wcześniej) i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (jeśli nie złożyli go wcześniej). W dniu 12 lipca 2018 r. do godz. 16.00 zostaje ogłoszona lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w płocku, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w naszej szkole.

17. Dla uczniów Liceum i wychowanków internatu, którzy osiągają dobre wyniki nauczania i zachowania oraz mają trudności ekonomiczne istnieje możliwość obniżenia opłat czesnego i opłat za internat.

18. Szczegółowe informacje o Liceum i zasadach przyjęć można uzyskać podczas organizowanego w sobotę 14 kwietnia 2018 r. w godzinach od 10 do 13 tzw. „Dnia Otwartych Drzwi” oraz pod numerem telefonu 24 261 28 30 lub 799 049 394.

PATRONI SZKÓŁ KATOLICKICH