LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Zdobądź wiedzę niezbędną na studia, jakie tylko sobie wymarzysz!

SZKOŁA PODSTAWOWA

Dzieci zdobywają wiedzę, ale i PASJĘ do jej wykorzystania.

DOBRY START

Twoje marzenia są w zasięgu ręki!

NOWOCZESNY KAMPUS

Doskonałe warunki dla rozwoju i kreatywnego myślenia!

Arrow
Arrow
Slider
SZKOŁA PODSTAWOWA
z oddziałami gimnazjalnymi
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. św. Stanisława Kostki
BURSA I INTERNAT
 

STREFA UCZNIA

Wszystkie informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2017 / 2018 znajdziecie w STREFIE UCZNIA


Regulamin opłat dla klasy I i VII

Katolickiej Szkoły Podstawowej im. bł. abp. A. J. Nowowiejskiego i bł. bp. L. Wetmańskiego

 1. Czesne za rok szkolny 2017/2018 wynosi 3000 zł – płatne w 10 ratach po 300 zł od września do czerwca.
 2. Czesne obowiązuje uczniów od klasy pierwszej do ósmej – od 1 września do 30 czerwca roku szkolnego;
 3. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia mają obowiązek wnieść opłatę za szkołę za miesiąc bieżący w wysokości ustalonego czesnego do dnia 10 każdego miesiąca, a w przypadku, gdy jest to dzień wolny w następnym dniu roboczym.
 4. W przypadku przerwania nauki z przyczyn leżących po stronie ucznia czesne wpłacone nie podlegają zwrotowi.
 5. Uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do wpłaty czesnego za bieżący miesiąc nauki.
 6. Miesięczna opłata wnoszona za ucznia szkoły jest wartością zryczałtowaną wynikającą z uśrednienia całorocznych kosztów jej funkcjonowania.
 7. W szkole obowiązuje opłata rekrutacyjna – jest to jednorazowa opłata wnoszona przy składaniu podania o przyjęcie ucznia do szkoły – w wysokości 100 zł. Wpisowe nie jest wliczane w poczet przyszłego czesnego.
 8. W przypadku nie wniesienia opłat za dwa kolejne miesiące i pomimo trzykrotnego upomnienia uczeń zostaje skreślony z listy uczniów szkoły.
 9. W szczególnych przypadkach losowych rodzice (opiekunowie prawni) ucznia mają prawo zwrócić się do Dyrektora szkoły z podaniem o przełożenie płatności na inny termin. Podanie należy składać z 3-dniowym wyprzedzeniem.
 10. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia mają prawo wystąpić z wnioskiem do Dyrektora szkoły o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za szkołę, o ile jest to usprawiedliwione okolicznościami związanymi z sytuacją materialną ucznia, jego wzorową postawą i wynikami szkolnymi.
 11. W przypadku, gdy do Szkół Katolickich w Płocku uczęszcza rodzeństwo – dwoje i więcej dzieci, Rodzice (opiekunowie prawni) mogą wystąpić z wnioskiem do Dyrektora o częściowe zwolnienie z opłat szkolnych.
 12. Regulamin ustala i zatwierdza Dyrektor szkoły.
 13. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości rodziców (opiekunów prawnych) i uczniów na „Tablicy ogłoszeń” i na stronie internetowej szkoły.

Płock, dnia 14 marca 2017 r.

PATRONI SZKÓŁ KATOLICKICH